Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Bernard Starczewski

Bernard Starczewski

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 216, przynależność: KW Prawo i Sprawiedliwość, klub: "Prawo i Sprawiedliwość"

Status: powołany - 23.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. przewodniczący
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. członek
Komisja Porządku Publicznego i Spraw Samorządowych stała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
14 dotyczy uporządkowania ruchu drogowego na parkingu przy ul. Browarowej w Żninie interpelacja 2019-11-13 2019-11-27
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-26 12:50:13 Uchwała w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2018-11-26 13:18:12 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet dla radnych. II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2018-11-26 13:40:46 Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie dokumentu pn.: „Roczny Program Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.” II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2018-11-26 13:47:04 Uchwała w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.” II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2018-11-26 13:50:37 Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Żninie II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2018-11-26 14:08:42 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Żnina. II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2018-11-26 10:12:06 Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie. II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 09:11:53 Zmiana porządku obrad III sesji dotycząca zdjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. 700-lecia. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 11:25:34 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 12:02:43 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 12:21:58 Uchwała w sprawie określenia na 2019 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 12:33:03 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 12:38:26 Uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 12:59:11 Uchwała w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 13:03:24 Uchwała w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 13:06:02 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadanie statutu nowopowstałemu osiedlu i treści tego statutu. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 13:08:23 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2019. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 11:24:14 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-06 11:43:43 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka za utrzymaniem kwoty podatku rolnego na poziomie roku 2018 III Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2018-12-06 12:20:40 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka za utrzymaniem wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku na poziomie roku 2018. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2018-12-06 12:31:26 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka za obniżeniem wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019 o 50%. III Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2018-12-28 09:04:40 Zmiana porządku obrad polegająca na wprowadzeniu punktu dotyczącego złożenia ślubowania przez radnego. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 09:07:10 Zmiana porządku obrad dotycząca wprowadzenia projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 09:11:23 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 10:07:24 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 10:11:24 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 10:14:45 Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 10:18:42 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 10:25:34 Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2018 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 10:43:22 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2018 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 11:12:10 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 11:51:38 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części nieruchomości położonej w Żninie. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 12:04:50 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie i Rydlewie. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 12:23:03 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rydlewie. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 12:30:45 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Rydlewie. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 14:12:07 Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 14:14:29 Uchwała w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 14:19:20 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 14:28:27 Uchwała w sprawie wyznaczenia członków do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 14:32:55 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 14:35:47 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 14:40:16 Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 14:45:00 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żnin. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 14:53:20 Uchwała w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z systemem napowietrzania i przepompowni ścieków. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 15:16:37 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 15:18:30 Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 15:47:49 Uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 15:52:50 Uchwała w sprawie przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Burmistrza Żnina. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 15:54:35 Uchwała w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 15:57:38 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2019 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 15:59:41 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2018-12-28 14:47:10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żnin. IV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 10:59:25 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 11:13:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Podgórzynie. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 11:22:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Ułańskiej. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-02-08 11:39:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. 700-lecia. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 11:42:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość położoną w Wenecji. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 11:44:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Podgórzynie. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 11:47:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Żninie. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 12:25:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia na nieruchomości położone w Sarbinowie i Kierzkowie. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 12:28:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na nieruchomość położoną w Jadownikach Rycerskich. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 12:32:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość położoną w Sarbinowie. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 12:34:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Potockiego. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 12:48:59 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żnin Zachód. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 12:53:10 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 12:59:03 Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 13:05:37 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 13:21:57 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy Żnin. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 13:31:56 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Żnin”. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-02-08 10:29:38 Zmiana porządku obrad, polegająca na zdjęciu pkt 17, tj. projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie. V Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-03-11 15:38:06 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności Gminy Żnin na lata 2019-2034” w ramach programu priorytetowego Ochrona atmosfery GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. VI Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 11:50:40 Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Żninie VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 11:51:13 Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Żninie. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 11:04:00 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 11:09:36 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Dąbrowskiego. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 11:10:40 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Szkolnej. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:15:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Przemysłowej. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 11:11:52 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Brzyskorzystewku. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:16:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości położone w Brzyskorzystwi. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:23:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Podgórzynie. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:25:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Śniadeckich 26 w Żninie. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:27:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w Żninie przy ul. 700-lecia. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 11:12:52 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Śniadeckich w Żninie. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:28:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej w Żninie. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:29:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Jadownikach Rycerskich. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:30:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w budynku na nieruchomości przy ul. Potockiego w Żninie. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:33:50 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Cukrownia". VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:55:29 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Wawrzynki i Januszkowo. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 15:58:59 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Centrum". VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:01:23 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Żnin. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:03:19 Podjęcie uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2019 roku". VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:15:57 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żnin. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:17:30 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Żnin na rok 2019. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:26:34 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:31:59 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci obwodów prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:33:29 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:37:18 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin miejsca realizacji obowiązku szkolnego. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:39:00 Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:41:51 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadanie statutu nowopowstałemu osiedlu i treści tego statutu. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:43:29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2018 rok. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:49:20 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:53:25 Podjęcie uchwały w sprawie nadania księdzu kanonikowi Stanisławowi Talaczyńskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin". VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:57:11 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Adamowi Rogowskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin" VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 16:58:18 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Ignacemu Kazimierzowi Kolasińskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin". VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 17:01:08 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Eligiuszowi Kwiatkowskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin". VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-04-12 11:48:19 Wniosek formalny o wprowadzenie punktu dotyczącego informacji na temat wypowiedzenia umowy na użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy Żnin położonych w Gorzycach Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Nasza Szkoła w Gorzycach. VII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 09:05:30 Zmiana porządku obrad dotycząca zdjęcia pkt 4 tj. Wręczenie Krzyża 100 lat Związku Inwalidów Wojennych RP. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 09:22:40 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 09:49:46 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 09:53:45 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2019 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 09:58:51 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 10:00:39 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 10:07:49 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 10:11:53 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 10:15:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Słonecznej. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 10:17:56 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 10:20:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Jaroszewie. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 10:23:32 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 11:29:13 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Burmistrza Żnina. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 09:20:46 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad apelu Rady Miejskiej w Żninie w sprawie przyspieszenia i zakończenia inwestycji na ul . Dworcowej w Żninie. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-05-10 12:04:24 Apel Rady Miejskiej w Żninie w sprawie przyspieszenia i zakończenia inwestycji na ul . Dworcowej w Żninie. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-14 10:19:09 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. IX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-14 16:10:41 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żnina wotum zaufania. IX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-14 16:38:45 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2018 rok. IX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-14 17:23:50 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. IX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-14 08:44:15 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. IX Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-06-28 10:24:23 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 12:42:50 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:18:20 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:23:15 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:25:58 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:29:10 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:32:39 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:38:13 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Wenecka w terminie od 29.06.2019 do 24.07.2019. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:40:05 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Wenecka w terminie od 26.07.2019 do 24.08.2019. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:41:44 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:43:46 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:47:10 Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:49:48 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:52:13 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 6 w Żninie. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:55:03 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:56:56 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 7 w Żninie. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 13:59:16 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:07:43 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Żnin przez inne niż gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:10:26 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:15:24 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie oraz nadania jej statutu. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:18:36 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:22:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia położonego w Gorzycach. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:24:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Świerkowej. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:26:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Sosnowej. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:27:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Sosnowej. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:31:12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Śniadeckich w Żninie. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:33:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:36:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Mickiewicza. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:38:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Aliantów. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:40:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzyskorzystwi. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:44:50 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:47:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Brzyskorzystewku. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 14:53:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Żnin położonej w Żninie. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 15:04:36 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego ds. wyboru ławników do sądów powszechnych. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-06-28 10:18:48 Wniosek formalny radnego Idziego Mądrego dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 37 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Podgórzynie. X Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-08-22 12:18:24 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. XI Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 10:14:59 Przyjęcie protokołu z obrad X sesji. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 10:16:12 Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 13:52:57 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2019 rok. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 13:57:01 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:00:41 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:04:38 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów rad osiedli w osiedlach nr 1, 6 i 7 w mieście Żnin jako w jednostkach pomocniczych Gminy Żnin. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:07:11 Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Żnin. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:12:13 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:15:31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:19:55 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Żnin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Żnin. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:23:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i statutu jednostki organizacyjnej gminy działającej pod nazwą Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:27:30 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:31:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie wstrzymał się
2019-09-06 14:35:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Towarowej. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:37:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na pomieszczenie położone w Żninie przy ul. Potockiego. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:40:42 Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 14:43:33 Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 10:12:44 Wniosek formalny radnego Piotra Ostrowskiego pn. Dyskusja na temat sytuacji w Żłobku Gminnym i podjęcie apelu. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 13:07:06 Podjęcie apelu w sprawie zaprzestania przemocy w jednostkach prowadzonych przez Gminę Żnin. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-06 13:50:21 Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin. XII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-09-27 13:46:30 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. XIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 10:30:20 Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Żninie XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 10:31:07 Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Żninie XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:24:35 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:27:13 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2019 rok. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:29:54 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:32:37 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:35:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Jadownikach Bielskich. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:38:36 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Żninie. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:41:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:56:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 13:59:22 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Żninie. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:02:59 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:05:35 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Latkowo-Wrzosy na terenie gminy Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:08:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Podgórzynie. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:10:19 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie gminy Żnin, w Sołectwach Dobrylewo i Wilczkowo. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:14:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:18:38 Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:56:50 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminie Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 15:40:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 10:25:34 Wniosek Burmistrza Żnina o wprowadzenie do porządku obrad punktu pn. Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie dkomumentu pn.: Roczny Program Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 10:28:18 Wniosek formalny radnego Ostrowskiego o zdjęcie z porządku obrad pkt 15. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-10-25 14:52:38 Wniosek dotyczący zmian w § 23 ust. 4 i ust. 5 projektu statutu gminy Żnin. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-10-25 14:53:48 Wniosek dotyczący wykreślenia ust. 4 w § 49 w projekcie statutu gminy Żnin XIV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 10:13:37 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 10:52:54 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis i de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Żnin. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 11:59:23 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 13:16:43 Podjęcie uchwały w sprawie określenia na 2020 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 14:00:13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 14:08:25 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 14:11:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Redczycach. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 14:15:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Bożejewiczkach. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-12-06 14:25:36 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 14:30:26 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 14:53:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 14:58:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 15:03:31 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Żninie. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 15:06:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2020. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 15:08:55 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność p.o. Dyrektora Żłobka Gminnego. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 10:04:24 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 16 pn. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 10:12:06 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt 11 pn. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 11:55:33 Wniosek formalny dotyczący obniżenia kwoty podatku rolnego proponowanej przez Burmistrza Żnina z kwoty 57 zł za 1 dt na kwotę 54 zł za 1 dt. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 12:33:03 Wniosek formalny dotyczący utrzymania kwoty podatku od nieruchomości na poziomie roku 2019, powiększonej o stopień inflacji 2,5%. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 13:19:37 Wniosek formalny dotyczący utrzymania kwoty podatku od środków transportowych na poziomie roku 2019, powiększonej o stopień inflacji 2,5%. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-06 14:06:43 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:27:54 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:36:59 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/598/2018 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023". XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:40:12 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:42:34 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:45:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:54:20 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2019 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:57:01 Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 11:00:43 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Żnin do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 11:03:29 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żninie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 11:06:09 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Żnin oraz maksymalnej stawki za wyżywienie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 11:09:05 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żninie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 11:12:52 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad używania herbu, sztandaru, flagi oraz insygniów władzy i symboli Gminy Żnin. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 11:17:11 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żnin w roku szkolnym 2019/2020. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 14:51:41 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 15:04:12 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 15:10:00 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2020 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 15:13:05 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2020 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 14:41:01 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 15:01:43 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:19:36 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu pn. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego przywrócenia realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie chodnika po północnej stronie ul. Aliantów w Żninie, znajdującym się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2019-12-27 10:25:38 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka w sprawie zmiany porządku obrad: PKT 16 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok umieścić jako PKT 5 w porządku obrad. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-12-27 14:38:43 Wniosek formalny radnego Dariusza Kaźmierczaka dotyczący zdjęcia środków na realizację papierowej wersji miesięcznika „Żniniok”. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2019-12-27 15:16:35 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego przywrócenia realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie chodnika po północnej stronie ul. Aliantów w Żninie, znajdującym się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251. XVI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:05:34 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:27:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:32:18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Żninie użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Żninie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-01-24 09:36:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Towarowej. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:38:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-01-24 09:40:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Brzyskorzystwi. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:42:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:44:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:46:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Potockiego. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:49:45 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kierzkowo. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:52:41 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 32 położonej w miejscowości Dochanowo. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:57:00 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 10:23:51 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 10:42:13 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 10:44:41 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 10:47:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin". XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 10:52:26 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu nr 6 w Żninie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 11:05:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Żninie do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 08:56:41 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia pkt 5 porządku obrad pn. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny i Alfreda Krzyckich w Słębowie poprzez likwidację podporządkowanej jej szkoły filialnej w Cerekwicy. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 08:59:45 Wniosek radnego Kaźmierczaka o udzielenie głosu Pani Dyrektor SP w Słębowie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-01-24 09:02:58 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia pkt 8 porządku obrad pn. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Sobiejuchach. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-01-24 09:04:07 Wniosek formalny dotyczący zdjęcia pkt 9 porządku obrad pn. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Dobrylewie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-02-28 10:16:54 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-02-28 10:54:39 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-02-28 11:00:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-02-28 11:02:58 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie Gminy Żnin. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-02-28 11:35:57 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2019 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-02-28 12:05:46 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Żnin. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-02-28 12:57:27 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Dyrektora Żłobka Gminnego. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-02-28 10:53:21 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:15:52 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:39:32 Podjęcie uchwały w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2020 roku". XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:42:08 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:44:54 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żnin oraz nadania mu statut. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:46:39 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:52:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonych w Kierzkowie i Wójcinie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:54:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położone w Żninie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 13:01:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 13:04:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Podgórzynie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 13:48:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 13:54:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 15:21:08 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 15:25:26 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu, zakresu i szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Żnin. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:10:24 Wniosek Burmistrza Żnina o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-04-30 12:34:48 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 10:47:21 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 12:35:08 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 13:18:32 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 13:26:48 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 13:29:16 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia położonego w Gorzycach. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 13:32:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Podobowicach. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-05-29 13:35:18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość położoną w Żninie. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 13:37:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 13:41:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej przy ul. Tysiąclecia w Żninie. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 13:45:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaroszewie. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 13:12:06 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 13:24:11 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 10:41:29 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 10 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żninie. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 10:45:00 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 13 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Podmurnej. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-05-29 10:31:20 Wniosek radnego Piotra Ostrowskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego. XX Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-06-29 09:03:16 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 10:34:53 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 10:37:14 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 10:42:04 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 10:46:42 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2020 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 12:47:47 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żnina wotum zaufania. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 12:50:19 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2019 rok. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 14:47:31 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 15:13:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Spacerowej w Żninie. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 15:16:06 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Dochanowie. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 15:17:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość położoną w Żninie przy ul. 700-lecia. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 15:18:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 15:19:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Gorzycach. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 15:21:21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących przy ul. Dąbrowskiego w Żninie. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 15:26:43 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie miasta w Żninie. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 15:30:28 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Wenecka w terminie od 30.06.2020 do 29.07.2020. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 15:31:25 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Wenecka w terminie od 30.07.2020 do 28.08.2020. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 15:38:49 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 15:42:39 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żnin w roku szkolnym 2020/2021. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 15:44:28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w gminie Żnin. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 15:48:47 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023.” XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 15:55:43 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 15:58:27 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żninie skargi na działalność Burmistrza Żnina. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie przeciw
2020-06-29 10:40:15 Autopoprawki Burmistrza Żnina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 15:36:54 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych. XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za
2020-06-29 15:47:06 Autopoprawka Burmistrza Żnina do projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023.” XXI Sesja Rady Miejskiej w Żninie za