Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

 Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK

Katarzyna BURCHACKA-KLIMCZUK

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: 298, przynależność: Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Gmina Puck

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
KOMISJA DS. SAMORZĄDU, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ stała II/7/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
4 Zmiana nazwy miejscowości Darzlubie na Darżlubie interpelacja 2019-01-23 2019-02-11
5 Pytania dotyczące propozycji działań w zakresie sieci szkół w roku 2019 zapytanie 2019-01-23 2019-01-30
16 Udział Gminy Puck w naborze wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach Ustawy o Funduszach Dróg Samorządowych interpelacja 2019-03-27 2019-04-09
20 Udostępnienie danych dotyczących kwot inwestycji na modernizację szkół w Gminie Puck w latach 2008-2018 interpelacja 2019-04-12 2019-04-16
24 Interpelacja w sprawie dotyczącej niedawno zrealizowanej oraz nadzorowanej przez Urząd Gminy inwestycji w Darzlubiu interpelacja 2019-06-14 2019-06-21
26 Zapytanie w sprawie dotyczącej zamontowania i późniejszego usunięcia znaków D-40 Strefa zamieszkania na terenie wsi Mała Piaśnica, Sołectwo Domatówko zapytanie 2019-08-05 2019-08-14
27 Udział Gminy Puck w naborze wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) interpelacja 2019-08-13 2019-08-27
28 Udział Gminy Puck w naborze wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) zapytanie 2019-08-13 2019-08-27
31 Udzielenie informacji dotyczącej Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych interpelacja 2019-09-12 2019-09-30
32 Wniosek w sprawie niebezpiecznego skrzyżowania ulicy Puckiej oraz Akacjowej w Mrzezinie wniosek 2019-09-12 2019-09-25
33 Nie przyjęto wniosek o stypendium wniosek 2019-09-12 2019-09-26
35 Udział Gminy Puck w naborze wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) interpelacja 2019-10-08 2019-10-21
36 Udział Gminy Puck w naborze wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) interpelacja 2019-10-08 2019-10-21
38 Wniosek o wyniki egzaminu ośmoklasisty za rok 2018, wyniki egzaminów gimnazjalnych za rok 2018 oraz 4 lata wstecz wniosek 2019-11-14 2019-11-28
39 Wniosek o wyniki egzaminu ośmoklasisty oraz zapytanie jakie działania podejmuje Gmina, aby wyniki były porównywalne z wynikami w województwie. interpelacja 2019-11-14 2019-11-28
41 Zapytanie dotyczące konsultacji społecznych zapytanie 2019-12-04 2019-12-18
42 Zapytanie w sprawie udziału Gminy Puck w programie zintegorwanego biletu dla Pomorza Fala. zapytanie 2019-12-04 2019-12-17
43 Wniosek o dołączenie Gminy Puck do Programu "Bilet Metropolitarny" wniosek 2020-02-18 2020-03-09
44 Zapytanie dotyczące kosztu 1 kilometra linii 667 PKS zapytanie 2020-02-21 2020-03-05
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 11:43:59 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy Puck I sesja VIII kadencji (2018 - 2023) Rady Gminy Puck za
2018-11-22 12:10:26 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Puck I sesja VIII kadencji (2018 - 2023) Rady Gminy Puck przeciw
2018-11-28 10:13:20 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji rewizyjnej na okres kadencji 2018 - 2023 II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2018-11-28 10:18:05 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji na okres kadencji 2018 - 2023 II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2018-11-28 10:42:35 Podjęcia uchwaływ sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Puck na okres kadencji 2018 - 2023. II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck przeciw
2018-11-28 10:46:00 Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Puck do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, wobec Wójta Gminy Puck Pana Tadeusza Puszkarczuka, w związku z wyborem z dnia 04 listopada 2018 r. II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2018-11-28 10:49:06 Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia objęcia obowiązków przez Wójta Gminy Puck, Pana Tadeusza Puszkarczuka na kadencję 2018 – 2023. II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2018-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy Puck - W trakcie głosowania doszło do awarii "Systemu Rada". Radni głosowali za pomocą elektronicznego sprzętu oraz poprzez podniesienie ręki. Przewodniczący Rady stwierdził, iż głosy oddali wszyscy radni tj. 21 radnych. Jednogłośnie głosowali za przyjęciem uchwały. I sesja VIII kadencji (2018 - 2023) Rady Gminy Puck za
2018-12-20 10:38:15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. III Sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2018-12-20 10:41:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 10:48:05 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Puck III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 10:51:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/46/18 Rady Gminy Puck z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 11:15:39 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck III Sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2018-12-20 11:30:41 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Puck na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2018-12-20 11:54:52 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego III Sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2018-12-20 11:56:53 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 11:58:27 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Puck dotacji celowej III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:00:04 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w roku 2019 III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:01:21 Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:03:33 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Puck na lata 2019 - 2020 III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:06:13 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:09:48 Podjecie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:13:13 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko gmina Puck III Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2018-12-20 12:15:05 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko gmina Puck III Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2018-12-20 12:16:57 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Smolno III Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:08:54 Przyjęcie porządku obrad. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:11:30 Przyjęcie protokołu z I sesji zwyczajnej, II sesji nadzwyczajnej i III sesji zwyczajnej Rady Gminy Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:27:59 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:30:26 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/4/18 Rady Gminy Puck z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:32:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:34:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. IV Sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-01-31 10:40:23 . Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:42:21 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do gminnych i ustalenia ich przebiegu. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:43:24 Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:45:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Łebcz gmina Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-01-31 10:48:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Leśniewo, gmina Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-01-31 10:49:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nadania nazwy ulicy w miejscowości Darzlubie. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:52:53 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Domatowo. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:54:39 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rekowo Górne IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:56:15 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo (gazociąg). IV Sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-01-31 10:58:41 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Werblinia - w rejonie ulicy Leśnej („Werblinia III”). IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 11:01:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/73/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino”. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 11:08:55 Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Celbowie, Celbowo 6, 84-100 Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-01-31 11:17:21 Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Werblini, ul. Szkolna 2, 84-107 Starzyno. IV Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-01-31 12:13:48 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym, Rekowo Górne, ul. Czapiewskiego 1, 84-123 Połchowo. IV Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-01-31 12:50:09 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Połczynie, ul. Szkolna 21, 84-100 Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-03-07 10:09:41 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 10:10:43 Przyjęcie porządku obrad. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:18:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:24:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:26:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Leśniewo, gmina Puck. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:27:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mieroszyno. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:29:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Smolno. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:31:54 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019–2021 dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółka z o.o. we Władysławowie na obszarze działania Gminy Puck. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-03-07 12:33:10 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sławutówko. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:37:15 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rzucewo. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:41:54 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Celbowo. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:50:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:53:26 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Rekowo Górne. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:54:56 . Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:56:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:07:26 Przyjęcie porządku obrad. VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:10:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:11:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:18:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puck Nr V/28/19 z dnia 7 marca 2019 r. dot. wyrażenia woli zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia. VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:22:44 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (Żelistrzewo). VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:28:59 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (Mieroszyno). VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:33:11 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (Błądzikowie). VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:39:05 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Puck na lata 2019 – 2021. VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:42:11 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Domatówko. VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:44:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:08:26 Rozszerzenie porządku obrad. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:13:45 Przyjęcie porządku obrad. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:14:48 Przyjęcie protokołu z IV sesji zwyczajnej, V sesji zwyczajnej i VI sesji nadzwyczajnej Rady. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-04-25 10:35:41 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:41:47 Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku za rok 2018. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:43:01 Sprawozdanie z realizacji celów ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2014-2020. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:44:20 Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2018 oraz potrzeby związane z realizacją zadań. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-04-25 10:56:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:30:47 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Puck publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:38:31 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne lub kluby dziecięce na terenie Gminy Puck. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:40:01 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Starzynie. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:41:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/85/2000 Rady Gminy Puck z dnia 03 października 2000 r. w sprawie ustalenia zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:46:36 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Celbowie, Celbowo 6, 84 - 100 Puck. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-04-25 11:49:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Błądzikowo. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:50:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Domatówko. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:52:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mrzezino. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:53:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:54:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:56:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Strzelno oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:58:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX/144/18 z dnia 8 listopada 2018 w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 12:01:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-04-25 12:07:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 12:08:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 12:10:06 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 12:12:33 Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Ochotniczą Strażą Pożarną w Starzynie. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:27:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-04-25 12:34:13 Opinia w sprawie sprzedaży nieruchomości w Swarzewie, gdzie zloklizaowany jest budynek Kocham Bałtyk - kto jest za sprzedażą? VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-06-06 16:01:13 Przyjęcie porządku obrad. IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-06-06 16:11:13 Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie obiektów wraz z wyposażeniem po likwidowanej Szkole Podstawowej w Celbowie. IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-06-06 15:57:19 Rozszeszenie porządku obrad. IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-06-06 16:19:43 Wydanie opinii w sprawie utworzenia niepublicznej szkoły podstawowej w Celbowie IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-06-06 16:22:04 Ponowne głosowanie w sprawie dzierżawy gruntu w Swarzewie - zielona plaża. IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-06-06 15:58:38 Wniosek Radnej Katarzyny Burchackiej - Klimczuk - rozszerzenie obrad IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-06-06 15:59:41 Wniosek Radnego Arkadiusza Dettlaffa - rozszerzenie obrad IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 10:09:44 Rozszerzenie porządku obrad XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 10:10:45 Przyjęcie porządku obrad. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 10:11:31 Przyjęcie protokołu z XII sesji zwyczajnej Rady Gminy Puck. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:48:51 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:49:49 Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Puck. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:50:38 Informacja o stanie ochrony środowiska, gospodarce wodnej i ściekowej w Gminie Puck. XIII Sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-10-03 12:51:22 Informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Puck. XIII Sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-10-03 12:52:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:57:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:59:18 Uchwała uchylająca uchwałę Nr X/73/11 Rady Gminy Puck z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:01:39 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:02:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łebcz. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:04:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Sławutowo. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:06:03 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Połczyno. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:08:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Puck. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:11:28 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Puck nr VII/59/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz nr XII/120/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:13:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:18:46 Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac do wykonania w celu ochrony pomników przyrody . XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 10:10:10 Przyjęcie porządku obrad. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 10:12:02 Przyjęcie protokołu z XIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Puck. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 10:43:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 10:47:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:06:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Darzlubie. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:07:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:09:52 Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:11:32 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Gnieżdżewo. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:12:44 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Łebcz. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:13:59 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Połczyno. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:15:10 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Swarzewo. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:18:26 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck. XIV Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-11-07 11:20:31 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XIV Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-11-07 11:23:53 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku jesion wyniosły oraz wykonanie prac polegających na usunięciu posuszu z pozostałych drzew stanowiących pomniki przyrody zarejestrowane pod numerem ewidencyjnym 696 na cmentarzu parafialnym ( dz. nr 179) w Strzelnie. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:27:34 Podjęcie uchwały w sprawie opinii rady gminy na temat zmiany przebiegu granicy pasa technicznego na terenie gminy Puck. XIV Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-11-07 11:29:33 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Puck na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:30:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Starzyński Dwór. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:33:01 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Puck, zasad ustalania oraz terminów płatności. XIV Sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-11-07 11:40:50 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck w 2020 roku. XIV Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-11-07 11:46:16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-05 10:54:59 Przyjęcie porządku obrad. XV (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-05 10:57:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XV (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-05 11:03:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XV (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-05 11:12:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Puck oraz Gminy Miasta Puck. XV (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-05 11:17:47 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Puck na rok szkolny 2019/2020. XV (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 10:07:28 Przyjęcie porządku obrad. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 10:09:02 Przyjęcie protokołu z XIV sesji zwyczajnej i XV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Puck. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 10:52:13 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 10:58:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 11:03:22 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 11:36:46 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pucka lata 2020 - 2026. XVI Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-12-19 11:44:55 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Puck na 2020 rok. XVI Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-12-19 12:07:30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2020. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:08:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego położonego w obrębie geodezyjnym Połczyno. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:11:23 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puck. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:12:46 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z miejsca postojowego Kaczy Winkiel. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:14:24 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Puck. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:17:53 Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:20:03 Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:21:31 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:26:20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:27:57 Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/34/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Połczyno. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:35:28 Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Renatę Sutor. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:36:49 Podjecie uchwały w sprawie przesłania petycji wniesionej przez Renetę Sutor dnia 25 listopada 2019 roku organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:38:39 Podjecie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Puck z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:40:04 Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. XVI Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-12-19 12:42:28 Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy Puck na 2020 rok. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2020-01-30 10:54:34 Przyjęcie porządku obrad. XVII (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-01-30 10:56:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XVII (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-01-30 10:59:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XVII (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 10:11:14 Przyjęcie zmian w porządku obrad XVIII Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2020-02-06 10:13:19 Przyjęcie porządku obrad. XVIII Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2020-02-06 10:14:14 Przyjęcie protokołu z XVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Puck. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 10:42:02 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 12:19:16 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym, Rekowo Górne, ul. Czapiewskiego 1 XVIII Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2020-02-06 12:21:10 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Werblini, ul. Szkolna 2, 84 - 107 Starzyno XVIII Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2020-02-06 12:47:40 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Puck na lata 2020- 2024. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 12:50:14 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puck. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 12:51:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leśniewo. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 12:52:48 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Renatę Sutor. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:02:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Żelistrzewo. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:04:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Sławutowo. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:06:18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Mrzezino. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:08:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego położonego w obrębie geodezyjnym Mrzezino XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:09:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mieroszyno. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:11:06 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2022 dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółka z o.o. we Władysławowie na obszarze działania Gminy Puck. XVIII Sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2020-02-06 13:15:44 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości, wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:19:19 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:21:38 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łebcz. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:22:32 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Starzyno. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:23:37 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Połchowo XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:25:00 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rekowo Górne. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:28:16 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zdrada. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-27 09:04:25 Przyjęcie porządku obrad. XIX (nadzwyczajna + wyjazdowa) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-27 09:07:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XIX (nadzwyczajna + wyjazdowa) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-27 09:10:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XIX (nadzwyczajna + wyjazdowa) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-03-11 15:02:54 Przyjęcie porządku obrad. XX (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-03-11 15:19:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XX (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-03-11 15:22:04 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XX (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za